คำขออนุญาตทำงานไทย
Create an Account
วันอาทิตย์ พฤษภาคม 28, 2017
AddThis Social Bookmark Button
Share

การขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน


1. ความหมาย คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกาย หรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม

2. คนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร แต่ประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

- ติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่เพื่อขอคำแนะนำ และขอรับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (
NON IMMIGRANT VISA) ในหนังสือเดินทางเท่านั้น
- ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน เมื่อได้รับแจ้งการอนุญาตแล้ว คนต่างด้าว
จึงจะเดินทางเข้ามารับใบอนุญาตและทำงานได้

3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

- คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้นๆ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)
- คนต่างด้าว ไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบที่กฎหมายกำหนด (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ)
- คนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนทำงาน ซึ่งห้ามโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าว ทำ พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องมีใบอนุญาตติดตัวไว้ หรือมีอยู่ ณ ที่ทำการในระหว่างทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
(ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)
- ต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงานต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)
- คนต่างด้าว ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้นับการขยายระยะเวลา (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
- ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และประสงค์จะทำงานต่อ ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะทำงานได้ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
- กรณีใบอนุญาตชำรุด หรือสูญหายต้องยื่นขอใบแทน ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
- กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวหรือชื่อสถานที่ทำงานต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขโดยไม่ ชักช้า เมื่อเลิกทำงานต้องคืนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วัน นับแต่วันเลิกทำงาน

5. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะ หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)
- นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน หรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่นหรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้ายหรือออกจากงาน

6. การอุทธรณ์

กรณี ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ทำงานอื่น หรือไม่ให้เปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งไม่อนุญาต

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.1) ตามมาตรา 10

1. แบบฟอร์ม ตท.1 (ขอได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และกรอกข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน) (ประทับตราของบริษัทตรงข้อ4 คำรับรองของนายจ้าง)

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

4. สำเนาหนังสืออนุญาต

- หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

- หนังสือจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- หนังสือตามกฎหมายอื่นๆ กำหนด

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7. แบบ ตท.10 แจ้งเข้าการทำงาน

8. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

การรับใบอนุญาต = ต้องให้ต่างด้าวมารับด้วยตนเองพร้อม PASS PORT ตัวจริง

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องยื่นต่อก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากยื่นภายหลังจะต้องแจ้งออกแล้วขอใบอนุญาตทำงานใหม่

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

……………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ตามมาตรา 7

1. แบบฟอร์ม ตท.2 (ขอได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองและกรอกข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน)

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่ กฎหมายอื่นๆ กำหนด

4. หนังสือรับรองการจ้างของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด และหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

5. หนังสือชี้แจงกรณีที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ยื่นขอผ่านเพราะเหตุใด

6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่ระบุประเภทกิจการ และ (ภ.พ.09) หากมีการเปลี่ยนแปลง

9. งบการเงินบริษัทปีล่าสุด

10. สำเนาการนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10)

11. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว และแผนภูมิการแบ่งงาน

12. หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานการผ่านงาน

13. สัญญาการจ้างงานคนต่างด้าว

14. ใบรับรองแพทย์

15. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการอย่างชัดเจน

16. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น

16.1 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีสถานประกอบการเป็นนิติบุคคล)

16.2 หลักฐานการแจ้งออกจากงานของคนเดิม (กรณีทำงานแทนคนเดิม)

16.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

16.4 สัญญาโครงการ เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

16.5 รูปถ่ายสถานประกอบการกรณีที่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 10 ล้านบาท

17. แบบ ตท.10 แจ้งเข้าการทำงาน

18. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

19. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

กรณีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนรัฐบาล/มูลนิธิ/สมาคม

1. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ประวัติโรงเรียน, หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ, สมาคม

2. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ, หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หนังสือขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับใบอนุญาต = ต้องให้ต่างด้าวมารับด้วยตนเองพร้อม PASS PORT ตัวจริง

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องยื่นต่อก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากยื่นภายหลังจะต้องแจ้งออกแล้วขอใบอนุญาตทำงานใหม่

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.3) ตามมาตรา 8

1. แบบฟอร์ม ตท.3 ใบแนบของคนต่างด้าวที่ต้องการจ้างแต่ละคน พร้อมติดรูปถ่าย (ขอได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และกรอกข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน)

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือรับรองการจ้างของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด และหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่ระบุประเภทกิจการ และ (ภ.พ.09) หากมีการเปลี่ยนแปลง

7. งบการเงินบริษัทปีล่าสุด

8. สำเนาการนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10)

9. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว และแผนภูมิการแบ่งงาน

10. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

11. หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานการผ่านงาน

12. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการอย่างชัดเจน

13. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น

13.1 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีสถานประกอบการเป็นนิติบุคคล)

13.2 หลักฐานการแจ้งออกจากงานของคนเดิม (กรณีทำงานแทนคนเดิม)

13.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

13.4 สัญญาโครงการ เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

14. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

15. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

กรณีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนรัฐบาล/มูลนิธิ/สมาคม

1. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ประวัติโรงเรียน, หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ, สมาคม

2. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ

3. หนังสือขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบคำร้องตามมาตรา 8

1. แบบคำร้องตามมาตรา 8

2. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

3. สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำงานได้

4. สัญญาการจ้างงานคนต่างด้าว

5. ใบรับรองแพทย์

6. แบบ ตท.10 แจ้งเข้าทำงาน

7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

การรับใบอนุญาต = ต้องให้ต่างด้าวมารับด้วยตนเองพร้อม PASS PORT ตัวจริง

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องยื่นต่อก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากยื่นภายหลังจะต้องแจ้งออกแล้วขอใบอนุญาตทำงานใหม่

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

………………………………………………………………………………………………………..

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.5)

กรณีครบปีกำหนดการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ตามมาตรา 15

1. แบบคำขอ ตท.5 และใบอนุญาตทำงานเล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด (ประทับตราของบริษัทตรงคำรับรองของนายจ้าง)

2. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ ใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. หนังสือชี้แจงจากนายจ้างถึงสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำงานต่อไป

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6. หลักฐานการเสียภาษีของคนต่างด้าว (ภงด.91 และ ภงด.1 หรือ ภงด.1 ก) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

7. หลักฐานการเสียภาษีของสถานประกอบการ (ภงด.50 หรือ 51) พร้อมใบเสร็จรับเงิน

8. งบการเงินปีล่าสุด

9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน

10. สำเนาสัญญาจ้างงาน (ถ้ามี)

11. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการอย่างชัดเจน

12.หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น

12.1 หนังสือสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

12.2 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสกับคนไทย) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส, สำเนาสูติบัตรของบุตร

13. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ในกรณีคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

กรณีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนรัฐบาล/มูลนิธิ/สมาคม

1. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ประวัติโรงเรียน, หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ, สมาคม

2. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ, หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หนังสือขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.5) กรณีต่อตามวีซ่า

1. แบบคำขอ ตท.5 และใบอนุญาตทำงานเล่มจริง พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด (ประทับตราของบริษัทตรงคำรับรองของนายจ้าง)

2. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ ใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ในกรณีคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

กรณีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนรัฐบาล/มูลนิธิ/สมาคม

1. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ประวัติโรงเรียน, หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, บัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ, สมาคม

2. ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ, หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หนังสือขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องยื่นต่อก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากยื่นภายหลังจะต้องแจ้งออกแล้วขอใบอนุญาตทำงานใหม่

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

..................................................................................................................................................

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.6) ตามมาตรา 19

1. กรณีใบอนุญาตทำงานชำรุดในสาระสำคัญ

1.1 แบบฟอร์ม ตท.6

1.2 ใบอนุญาตทำงานเล่มเดิมที่ชำรุด พร้อมสำเนา

1.3 หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

1.4 รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

1.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

1.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1.7 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

1.8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

2. กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย

2.1 แบบฟอร์ม ตท.6 Download

2.2 หลักฐานการรับแจ้งความใบอนุญาตทำงานสูญหายจากสถานีตำรวจ

2.3 หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด, สำเนาใบอนุญาตทำงานเดิม (ถ้ามี)

2.4 รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

2.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2.7 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

2.8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

.................................................................................................................................................

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.7) ตามมาตรา 21

1. แบบฟอร์ม ตท.7

2. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3 หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ ใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและคนต่างด้าวให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

8. กรณีการเปลี่ยน/เพิ่ม ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน และ/หรือเพิ่มสถานที่, ท้องที่การทำงานแห่งใหม่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม

8.1 หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยน/เพิ่ม ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน และ/หรือเพิ่มสถานที่, ท้องที่การทำงานแห่งใหม่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI หรือ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหนังสือตามกฎหมายอื่นๆ กำหนด

8.2 หนังสือรับรองการจ้างงานของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด

8.3 หนังสือชี้แจงเหตุผลของนายจ้างในการขอเปลี่ยน/เพิ่ม ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน และ/หรือเพิ่มสถานที่, ท้องที่การทำงานแห่งใหม่

8.4 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่ระบุประเภทกิจการ และ (ภ.พ.09) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

8.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

8.6 งบการเงินปีล่าสุด ถ้าบริษัทขาดทุนให้ใช้งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

8.7 หลักฐานการศึกษาหรือการผ่านงาน

8.8 แผนภูมิการแบ่งงาน และบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่

8.9 แบบ ตท.10 แจ้งเข้าการทำงาน กรณีเพิ่มนายจ้าง, สถานประกอบการแห่งใหม่

8.10 แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีสถานประกอบการเป็นนิติบุคคล)

- หลักฐานการแจ้งออกจากงานของคนเดิม (กรณีทำงานแทนคนเดิม)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

- สัญญาโครงการ เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ กรณีเพิ่มสถานที่, ท้องที่การทำงานให้นำเอกสารของสถานประกอบการแห่งใหม่มายื่น

9. กรณีขอเพิ่ม/ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, ที่ตั้งสาขา และ/หรือท้องที่ทำงานในสถานประกอบการเดิม

9.1 หนังสือรับรองการจ้างงานของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด

9.2 หนังสืออนุญาตให้เพิ่ม/ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, ที่ตั้งสาขาและ/หรือท้องที่ทำงานในสถานประกอบการเดิม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI หรือ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือหนังสือตามกฎหมายอื่นๆ กำหนด

9.3 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่ระบุประเภทกิจการ และ (ภ.พ.09) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

9.4 งบการเงินปีล่าสุดของสถานที่ทำงาน ถ้าบริษัทขาดทุนให้ใช้งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

9.5 แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

4. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

.....................................................................................................................................................

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.8) ตามมาตรา 12

ขั้นตอนที่การขอใบรับคำขอ

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม ตท.8  (รับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง)

สำเนาบัตรประจำตัวพื้นที่สูง, ใบสำคัญประจำตัวพื้นที่สูง, สำเนาทะเบียนบ้านของคนพื้นที่สูงหรือหลักฐานแสดงที่อยู่

หนังสือรับรองการจ้าง (รับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนที่การยื่นขอหนังสือที่อำเภอต้นทาง (อำเภอที่บุคคลพื้นที่สูงอาศัยอยู่)

เอกสารแนบ

ใบรับคำขอ (ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองออกให้)

ขั้นตอนที่รายงานตัวที่อำเภอปลายทาง (อำเภอพื้นที่จะทำงาน, รายงานตัวที่สถานีตำรวจ)

เอกสารแนบ

ใบรับคำขอ (ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองออกให้)

ขั้นตอนที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง)

เอกสารแนบ

1. แบบฟอร์ม ตท.8

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือของส่วนราชการรับรองให้บุคคลพื้นที่สูงออกนอกเขตที่พักอาศัย หรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. แบบพิมพ์ประวัติบุคคลพื้นที่สูง

5. หนังสือรับรองการจ้างของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด

6. ใบรับรองแพทย์ของคนพื้นที่สูง

7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

9. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวในบริษัท

10. แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

11. สำเนาการนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10)

12. แบบ ตท.10 แจ้งเข้าการทำงาน

13. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)


การรับใบอนุญาต = ต้องให้ต่างด้าวมารับด้วยตนเอง

หมายเหตุ การ ขอเลขรับหนังสือเพื่อไปออกหนังสืออนุญาตและหนังสือขยายระยะเวลาการทำงาน เมื่อไรบหนังสืออนุญาตหรือหนังสือขยายฯ ต้องนำมายื่นที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดระยองภายใน 15 วัน นับจากวันที่ขอเลขรับ กรณีหนังสือขยายจากอำเภอต้องออกให้ก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาต (กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบทุกขั้นตอน) และต้องมาดำเนินการต่ออายุ ภายใน 15 วัน ก่อนหมดอายุ


เอกสารประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 (มาตรา 12) ของคนพื้นที่สูง

ขั้นตอนที่ 1 การขอใบรับคำขอการต่ออายุ

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม ตท.5 (รับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง)

สำเนาบัตรประจำตัวพื้นที่สูง, ใบสำคัญประจำตัวพท้นที่สูง, สำเนาทะเบียนบ้านของคนพื้นที่สูงหรือหลักฐานแสดงที่อยู่

ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นขอหนังสืออนุญาตที่อำเภอต้นทาง (อำเภอที่บุคคลพื้นที่สูงอาศัยอยู่)

เอกสารแนบ

ใบรับคำขอ (ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองออกให้)

ขั้นตอนที่ 3 รายงานตัวที่อำเภอปลายทาง (อำเภอพื้นที่จะทำงาน, รายงานตัวที่สถานีตำรวจ)

เอกสารแนบ

หนังสืออนุญาตที่อำเภอต้นทางออกให้

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง)

เอกสารแนบ

1. แบบคำขอ ตท.5

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือชี้แจงจากนายจ้างถึงสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องจ้างคนต่างด้าวทำงานต่อไป

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

6. สำเนาบัตรประจำตัวพื้นที่สูง, ใบสำคัญประจำตัวพื้นที่สูง, สำเนาทะเบียบ้านของคนพื้นที่สูง หรือหลักฐานแสดงอยู่

7. หนังสือของส่วนราชการรับรองให้บุคคลพื้นที่สูงออกนอกเขตที่พักอาศัย หรือเขตพื้นที่ออกบัตรเป็นการชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด (ต้องมีลายเซ็นการรายงานตัวกับเขตพื้นที่)

8. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

9. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต้องยื่นต่อก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากยื่นภายหลังจะต้องแจ้งออกแล้วขอใบอนุญาตทำงานใหม่

4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

5. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน


เอกสารประกอบการยื่นคำขอตามแบบ (ตท.12) ตามมาตรา 14

1. แบบฟอร์ม ตท.12 และใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ชุด (ประทับตราของบริษัทตรง คำรับรองของนายจ้าง)

2. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

3. สำเนาหนังสืออนุญาตขยายระยะเวลาการทำงานจาก

- หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

- หนังสือจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- หนังสือตามกฎหมายอื่นๆ กำหนด

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. การยื่นชำระค่าธรรมเนียม ต้องชำระก่อนเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

4. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

ในกรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

2. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ใบอนุญาตทำงานเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)


ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าที่พักอาศัย หรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัย หรือหนังสือรับรองจากผู้ให้เช่าโดยเจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่ารับรองเอกสารดังกล่าว

3. ใบอนุญาตทำงานเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)


ในกรณีเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

2. หนังสือ รับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระบุชื่อบริษัท/หจก./หสน. เดิม และวันที่เปลี่ยนชื่อใหม่ (ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านของคนต่างด้าวใช้สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว)

3. ใบอนุญาตทำงานเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ยื่นขอให้เซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่น

3. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน


เอกสารประกอบการยื่นคำขอตามแบบ (ตท.10) ตามมาตรา 23

การแจ้งเข้า / การแจ้งออก นายจ้างเป็นผู้แจ้ง

1.แบบฟอร์ม ตท.10

2. ใบอนุญาตทำงานเล่มจริง

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2. กรุณาพิมพ์ข้อความในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน


เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.11)  ตามมาตรา 7

1.  แบบฟอร์ม ตท.11 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวนชุด

2.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ฉบับจริง พร้อมสำเนาชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

3.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

1.  เอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองสำเนา พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น

2.  กรุณาพิมพ์ข้อความใบแบบฟอร์มให้เรียบร้อย หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มุ่งหวังในการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปซึ่งไม่อาจถือได้ ว่าเป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นการยากยิ่งที่จะลงในรายละเอียดครอบคลุม ทั้งหมดในข้อยกเว้นต่างๆ ข้อมูลที่่จัดหาไว้ในที่นี้จะไม่รับประกันเกี่ยวกับความหมายโดยทางตรงหรือ ความต่อเนื่องของความสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่

เว็บไซต์ของเรายังมีลิงก์ไป ยังเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์นี้จัดไว้เพื่อทางปฏิบัติเท่านั้น ทางเราปฏิเสธในความรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ที่เป็นของผู้อื่นและทางเราก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องเห็นด้วยกับเนื้อหานั้นๆ ผู้ใดก็ตามที่ต้องการสร้างลิงก์ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถทำได้โดยอิสระ ทางเราสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายเหมือนดังเช่นเราทำเผยแพร่ต่อ สาธารณะโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆหรือโดยต่ำมาก แต่ทางเราก็ต้องการที่จะปกป้องผลงานที่ได้จัดทำขึ้น

ฉะนั้นเนื้อหา ในเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่จะไม่นำไปเพื่อการพาณิชย์ หรือเว็บไซต์อื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางเราก่อน การแปลที่ถูกใช้โดยกูเกิ้ลอาจจะไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์

อีสาน ลอว์เยอร์และสยาม เอ็กซ์แพท ลอว์บริการงานด้านกฎหมายด้วยราคาที่เหมาะสมทุกๆที่ในประเทศไทย